Masz pytania? Zadzwoń

18 352 62 28

Regulamin klubu

Każda osoba biorąca udział w zajęciach na terenie klubu Biorytm jest zobowiązana:

Do zapoznanaie się i stosowania ninijszego regulaminu.
Do zmiany obuwia zewnętrznego przed wejściem na salę, do zachowania czystości i przestrzegania ogólnie przyjętych za stosowne norm zachowania się.
Do zapoznania się z instrukcjami poszczególnych sal w klubie oraz urządzeń i przyrządów.
Do stosowania się do instrukcji użytkowania poszcególnych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w klubie (zabrania się dokonywania jakichkolwiek regulacji w urządzeniach technicznych, np nagłaśniających, wentylacyjnych, ogrzewających).
Do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia i personelu klubu.
Do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szatniach i szafkach(przedmiaty wartościowe można zdeponować w recepcji). Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, szafkach lub innych miejscach w klubie.
Osoby biorą udział w zajęciach na swoją odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedstawienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach klubowych. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie klubu.
Zabrania się wnoszenia do sal naczyń szklanych i otwartych naczyń z napojami. W salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy oraz zmienione obuwie sportowe.
Ćwiczący zobowiązani są do odkładania sprzętu na jego miejsce po zakończeniu każdego ćwiczenia.
Do rezerwacji miejsc na zajęcia z ćwiczeń ruchowych (joga, aerobic, gimnastyka i innne);
Wszyscy ćwiczący zobowiązani są do bieżącego regulowania należność z tytułu nabycia karnetów i wejściówek oraz okazywania personelowi klubu karnetu przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Postanowaienia końcowe:
1. Klub aktywnych Biorytm ma prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu poprzez ich ogłoszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w klubie.
2. Wszekie uwagi dotyczące pracy klubu należy skladać ustnie bądź na piśmie w recepcji klubu.
3. Klub Biorytm ma prawo do rozwiązania poszczególnych grup ćwiczeń, bądź do zmiany terminu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu ćwiczących.
4. W pozostałych kwestiach nie objęctych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.